ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธโฆสาจารย์ (วัดเจินฎ็อมแฎก) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธโฆสาจารย์ (วัดเจินฎ็อมแฎก) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

           เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธโฆสาจารย์ (วัดเจินฎ็อมแฎก) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีบุคคลสำคัญของรัฐบาลกัมพูชาเข้าร่วม ได้แก่ สมเด็จพิชัยเสนา เตีย บัณห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานสมาคมมิตรภาพกัมพูชา – ไทย พลเอก เนียง พาด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายอึง เซียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศและนางเอียต โสเภีย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฯ ทั้งนี้ สมเด็จพระอัคคมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ (ฝ่ายมหานิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวกัมพูชา เข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี สามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานบำรุงวัดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เงินถวายเป็นพระราชกุศลของกระทรวงการต่างประเทศ เงินบริจาคของสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา และผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและชาวกัมพูชา เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๑๓,๘๗๓.๗๓ บาท 
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทานและบริวารกฐินซึ่งจัดขึ้นตามประเพณีท้องถิ่น โดยสมเด็จพระอัคคมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ (ฝ่ายมหานิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และสมเด็จพระอนุชนโรดมอรุณรัศมี พระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ได้เสด็จเข้าร่วมพิธี ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
            กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่กัมพูชาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นปีแรกที่กระทรวงการต่างประเทศดำเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องที่กัมพูชาเกือบทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๙ แล้ว ซึ่งสำเร็จลุล่วงด้วยดี พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของไทยและกัมพูชานับถือ อันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับรัฐบาลและระหว่างประชาชนของสองประเทศ