ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวัน ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ มาเลเซีย โดยพระนิโครธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ และมีผู้แทนของฝ่ายไทย ที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ รองอธิบดี กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทรรัตน์ งามชนะ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ทีมประเทศไทยประจำมาเลเซีย ผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซีย อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) ตลอดจนชุมชนไทยในมาเลเซีย สำหรับผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย ได้แก่ Dato’ Latt Shariman Abdullah ประธานสมาคมมิตรภาพมาเลเซีย - ไทย และคณะทูต อาทิ Colonel Keosouvanh Phangphilavong ผู้ช่วยทูตทหารบก สปป. ลาว ประจำมาเลเซีย ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามและเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานกว่า ๒๕๐ คน 

การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวันเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมงานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรที่ได้พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ วัดดังกล่าว โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานบำรุงพระอารามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเงินถวายเป็นพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศ และเงินบริจาคโดยผู้มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนเงินประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ วัดพุทธไทยเชตวันเคยได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๔ ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และปี พ.ศ. ๒๕๕๖

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มดำเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานการทูตวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมิตรประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับระหว่างประชาชน ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายในมาเลเซียครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในเมืองสำคัญของมาเลเซีย ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองโกตาบารู และเมืองปีนัง ซึ่งการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๐ โดยแต่ละครั้งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชุมชนไทยในมาเลเซีย และพุทธศาสนิกชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย (ชาวสยาม) และชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน