ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปทอดถวาย ณ วัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ทีมประเทศไทยประจำศรีลังกา คณะทูตต่างประเทศประจำศรีลังกา ได้แก่ เอกอัครราชทูตอิตาลี และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ตลอดจนกลุ่ม Friends of Thailand และพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาและชาวไทย จำนวนรวมประมาณ ๘๐ คน
 
วัดทีปทุตตมารามเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโคลัมโบและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทย เนื่องจากพระชินวรวงศ์ (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์) ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดดังกล่าว ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๔๘ – ๒๔๕๓ และทรงได้รับการสถาปนาเป็นสังฆนายกแห่งนครโคลัมโบ นิกายรามัญและอมรปุระ ก่อนที่จะทรงลาสิกขาและเดินทางกลับสยาม (ประเทศไทยในขณะนั้น) และเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดดังกล่าวและทรงปลูกต้นจันทน์ไว้เป็นที่ระลึก ทั้งนี้ ไทยและศรีลังกามีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างกันมาช้านาน โดยพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่มีชื่อเรียกว่า "ลังกาวงศ์" ได้เข้ามาเผยแผ่ในไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย ในขณะที่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่สำคัญนิกายหนึ่งในศรีลังกา ได้แก่ "สยามวงศ์" หรือ "สยามนิกาย"
 
ในโอกาสเดินทางไปเป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ศรีลังกา ในครั้งนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับนายประสาท การิยวสัม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย – ศรีลังกา ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ