ข่าวสารนิเทศ : กรณีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ช่วยเหลือพนักงานนวดสปาไทยในเลบานอน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กรณีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ช่วยเหลือพนักงานนวดสปาไทยในเลบานอน

          ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด (ซึ่งมีเขตอาณาดูแลประเทศเลบานอน) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงริยาด และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงเบรุต ได้รับการร้องทุกข์จากพนักงานนวดหญิงไทยในเลบานอนที่ประสบปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากการว่าจ้างงาน และได้ให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยพนักงานนวดหญิงไทยในเลบานอนกลุ่มนี้ได้รับการว่าจ้างงาน ซึ่งสัญญาจ้างไม่ได้ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานแรงงานฯ หรือกระทรวงแรงงานไทย แต่เป็นการติดต่อผ่านนายหน้าคนไทยให้ดำเนินการในช่องทางที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางการไทย
          กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานเป็นพนักงานนวดสปาที่ประเทศเลบานอนหรือในประเทศอื่น ๆ ให้ตรวจสอบว่า สัญญาจ้างได้ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศหรือไม่ โดยขอให้หลีกเลี่ยงการติดต่อผ่านนายหน้าจัดหางานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน หากเป็นบริษัทจัดหางานต้องมั่นใจว่าได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ
          นอกจากนี้ ขอแนะนำให้แรงงานไทยติดต่อกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับสิทธิในการคุ้มครองและได้รับความช่วยเหลือหากประสบปัญหาในกรณีต่าง ๆ เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือมีข้อพิพาท ในการว่าจ้างงาน เป็นต้น
          ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากสำนักงานแรงงานจังหวัดหรือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (www.doe.go.th) ศูนย์มิตรไมตรี โทร. ๑๖๙๔ หรือที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (www.consular.go.th) โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๑๐๔๗-๕๑