ข่าวสารนิเทศ : องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ขอลี้ภัย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ขอลี้ภัย

ตามที่องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้ออกแถลงการณ์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกุมผู้ขอลี้ภัยชาวปากีสถานและโซมาเลีย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น 
 
กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจง ดังนี้
 
๑. กรณีนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายตามปกติ บุคคลเหล่านี้พำนักอยู่ในไทยเกินระยะเวลาที่ได้รับการตรวจลงตรา ทางการไทยจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ผ่านมา ไทยได้ให้การดูแลด้านมนุษยธรรมแก่บุคคลต่าง ๆ ตามสมควร โดยคำนึงถึงพันธกรณีของไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลด้วย
๒. ตามกฎหมายไทยไม่มีการกักตัวผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เป็นเด็กโดยจะให้สถานคุ้มครองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ มีบางกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กประสงค์ให้เด็กอยู่ด้วยในห้องกักแต่กรณีดังกล่าวต้องมีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดขั้นตอน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่จะให้เด็กหรือเด็กพร้อมมารดาออกไปอยู่นอกห้องกักโดยให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกับองค์กรเอกชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ซึ่งนับเป็นความเปิดกว้างของรัฐบาลไทยในการแก้ไขข้อห่วงกังวลและดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงภาคประชาสังคมด้วย 
๔. ในส่วนของการพิจารณาจัดทำระบบคัดกรองผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัยของไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมกันแล้ว ซึ่งครอบคลุมการศึกษาข้อดีข้อเสีย และการพิจารณาประมวลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ ทางการไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาสังคมต่อไป