ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดเหวี่ยนคง จังหวัดเถื่อเทียน - เว้ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดเหวี่ยนคง จังหวัดเถื่อเทียน - เว้

          เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปทอดถวาย ณ วัดเหวี่ยนคง จังหวัดเถื่อเทียน - เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยนายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมภริยา และนางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยทีมประเทศไทยประจำเวียดนาม ตลอดจนหน่วยงานเอกชนของไทย และชุมชนไทยในเวียดนามและชาวเวียดนามรวมกว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางวัดฯ ได้จัดพิธีสมโภชน์องค์กฐินอย่างยิ่งใหญ่ โดยนายชัยสิริฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายในเวียดนามว่า นอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสองประเทศ
          กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายในเวียดนามเป็นครั้งที่ ๑๓ แล้ว และนับเป็นครั้งที่ ๒ ที่จัดพิธีฯ ที่วัดเหวี่ยนคงแห่งนี้ สำหรับปีนี้ เป็นการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภก ทั้งนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานบำรุงพระอารามจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เงินถวายเป็นพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศ เงินบริจาคจากสมาคม มิตรภาพไทย-เวียดนาม สมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย และผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและชาวเวียดนาม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๗๒,๙๐๐,๐๐๐ ด่ง หรือประมาณ ๕๔๐,๔๐๐ บาท
          วัดเหวี่ยนคงเป็นวัดพุทธเถรวาท ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเวียดนาม อีกทั้งจัดกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ เช่น การบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลางและภาคเหนือ ตลอดจนได้จัดตั้งชมรมพุทธศาสนิกชนเหวี่ยนคงเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ นอกจากนี้ พระฟาบตง เจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุธรรมวงศ์ สย. เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นับเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญรูปแรกในเวียดนาม