ข่าวสารนิเทศ :  การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุม The 10th Bali Democracy Forum (BDF)  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุม The 10th Bali Democracy Forum (BDF) ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ตามที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพการประชุม The 10th Bali Democracy Forum (BDF) ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้นกระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ดังนี้
 
๑. การลงทะเบียน
๑.๑ ทางการอินโดนีเซียเปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑.๒ ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยตรงที่ http://bdf.kemlu.go.id/
๑.๓ เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (๑) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการ 
หรือกรรมการบริหาร (๒) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน ๖ เดือน (๓) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่มีอายุเกิน ๓ เดือน และ (๔) รูปถ่ายดิจิทัล ๒ รูป
 
๒. การตรวจลงตรา
 ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ) สามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา สามารถพำนักอยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่เดินทางถึง
 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ media.bdf@kemlu.go.id และ fasmed.kemlu@gmail.com