ข่าวสารนิเทศ : การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม การบำรุงรักษา และการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้ำในแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ระหว่างไทยและเมียนมา ครั้งที่ ๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม การบำรุงรักษา และการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้ำในแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ระหว่างไทยและเมียนมา ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ฝ่ายเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม การบำรุงรักษาและการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้ำในแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ระหว่างไทยและเมียนมา ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนาย Soe Soe Zaw เลขานุการรัฐฉาน และนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วม และมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างเป็นธรรมในแม่น้ำสายและแม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ โดยบางส่วนของแม่น้ำเป็นบริเวณที่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมา ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับรูปแบบและรายละเอียดของฝายชั่วคราวที่ฝ่ายไทยจะติดตั้งในแม่น้ำสายในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ของทั้งสองประเทศ

อนึ่ง การประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้เป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการไทย – เมียนมา เกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ระหว่างไทยและเมียนมา ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเนปยีดอ ซึ่งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเป็นกลไกหารือในระดับท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ หารือเกี่ยวกับการติดตั้งฝายชั่วคราวในแม่น้ำสายเป็นลำดับแรก