ข่าวสารนิเทศ : งานเสวนาแบ่งปันประสบการณ์โดยนางสาวไปรยา ลุนด์เบิร์ก ในฐานะทูตสันถวไมตรีของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : งานเสวนาแบ่งปันประสบการณ์โดยนางสาวไปรยา ลุนด์เบิร์ก ในฐานะทูตสันถวไมตรีของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

          เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้เปิดงานเสวนาแบ่งปันประสบการณ์โดยนางสาวไปรยา ลุนด์เบิร์ก ในฐานะทูตสันถวไมตรีของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
          งานดังกล่าวมีเยาวชน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รวมถึงผู้แทนภาคประชาสังคมที่สนใจเข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน โดยนางสาวไปรยาฯ ได้เล่าที่มาประวัติการทำงานร่วมกับ UNHCR และประสบการณ์และสิ่งที่ประทับใจจากภารกิจทูตสันถวไมตรี อาทิ การเดินทางไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาบริเวณชายแดนไทย - เมียนมา การเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยในจอร์แดน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และแจ้งให้ทราบถึงแผนงานในอนาคต นอกจากนี้ นางสาวไปรยาฯ ยังได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม จะสนับสนุนในเรื่องผู้ลี้ภัยได้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่สนใจด้วย
          งานเสวนาครั้งนี้เป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบและเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของทูตสันถวไมตรีของ UNHCR รวมทั้งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของ UNHCR ด้วย ในเวลาเดียวกัน
          ที่ผ่านมา ไทยมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับ UNHCR กว่า ๔๐ ปี ในการดูแลผู้หนีภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงกลุ่มต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรม ตลอดจนการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม และการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บนพื้นฐานของหลักความปลอดภัย สมัครใจ และมีศักดิ์ศรี และเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ UNHCR ได้ประกาศแต่งตั้ง นางสาวไปรยา ลุนด์เบิร์ก นักแสดงและนางแบบชาวไทย เป็นทูตสันถวไมตรีของ UNHCR คนแรกของไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้