ข่าวสารนิเทศ : การประชุมหารือประจำปีในระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไทย - ภูฏาน (Thailand - Bhutan Annual Bilateral Dialogue) ครั้งที่ ๓ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมหารือประจำปีในระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไทย - ภูฏาน (Thailand - Bhutan Annual Bilateral Dialogue) ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ นายโซนัม ชง (Sonam Tshong) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือประจำปีในระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไทย - ภูฏาน (Thailand - Bhutan Annual Bilateral Dialogue) ครั้งที่ ๓ ที่กระทรวงการต่างประเทศ 
 
ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการค้า โดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าระหว่างกันเป็น ๒ เท่าของมูลค่าการค้าปัจจุบัน (๒๔.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๕๙) ภายใน ๕ ปี และการส่งเสริมการลงทุนของไทยในสาขาการก่อสร้าง (ระบบสาธารณูปโภค และเส้นทางคมนาคม) และการท่องเที่ยว (โรงแรม และการบริหาร) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาการเกษตร สาธารณสุข แรงงานและการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนา โดยฝ่ายไทยได้ย้ำบทบาทและเจตนารมณ์ของไทยในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของภูฏาน รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี 
 
ภายหลังการประชุมฯ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรภูฏาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือและผลักดันประเด็นความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – ภูฏานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 
อนึ่ง การประชุมหารือประจำปีในระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย - ภูฏาน เป็นกลไกการหารือระหว่างไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในประเด็นทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน