ข่าวสารนิเทศ : สหภาพยุโรปกลับมามีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : สหภาพยุโรปกลับมามีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทย

          รัฐบาลไทยยินดีต่อข้อมติของที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งย้ำถึงความสำคัญที่สหภาพยุโรปให้กับการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศไทยและฟื้นการปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองในทุกระดับกับประเทศไทย

          รัฐบาลไทยยินดีที่คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

          รัฐบาลไทยจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรปและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วมกันและความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืน