ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุม ASEAN - India Commemorative Summit ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุม ASEAN - India Commemorative Summit ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

          ตามที่สาธารณรัฐอินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN - India Commemorative Summit ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
          กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมฯ ดังกล่าว ตามที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ดังนี้
          ๑. การลงทะเบียน
              ๑.๑ เปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑
              ๑.๒ สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.iascs2018.gov.in/guest_registration.php
              ๑.๓ เอกสารประกอบการลงทะเบียนออนไลน์ ประกอบด้วย (๑) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการ (๒) ไฟล์รูปถ่าย (passport-sized photo) และ (๓) รายการอุปกรณ์สื่อมวลชน (equipment list) 
              ๑.๔ หากเอกสารประกอบการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน การลงทะเบียนดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา
              ๑.๕ ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายหลังวันที่ปิดรับลงทะเบียน (๗ มกราคม ๒๕๖๑)
          ๒. การตรวจลงตรา
              เมื่อการลงทะเบียนได้รับการอนุมัติจากทางการสาธารณรัฐอินเดียแล้ว สื่อมวลชนสามารถขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย