ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการบัวเเก้วสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุโขทัย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการบัวเเก้วสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุโขทัย

กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดสุโขทัย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านการต่างประเทศให้แก่เยาวชนในส่วนภูมิภาค ตลอดจนเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้แก่เยาวชน 
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเยี่ยมเยือนโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก ๑ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ซึ่งทั้งสองโรงเรียนอยู่ภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะพบปะหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนดังกล่าว เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ รอบรู้ และมีคุณธรรม เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตและทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางสำคัญ 
 
นอกจากนี้ วิทยากรจากกรม/กองต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการต่างประเทศ และการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้แก่น้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งนอกเหนือจากการให้ความรู้แก่นักเรียนของทั้งสองโรงเรียนแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังมุ่งเสริมสร้างทักษะความกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ด้วย
 
การเยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเกือบทุกครั้งในการดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจรของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ครอบคลุมแล้ว ๕๗ จังหวัดในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจรที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย (๑) การบรรยายเรื่องประชาคมอาเซียนและพิธีการทูต ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และ (๒) การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย