ข่าวสารนิเทศ : การสนับสนุนราชอาณาจักรภูฏานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การสนับสนุนราชอาณาจักรภูฏานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กระทรวงการต่างประเทศไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนให้เกษตรกรภูฏาน ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ One Gewog One Product (OGOP) ของราชอาณาจักรภูฏาน นำสินค้าจำนวน ๓๕ รายการ เข้าร่วมงาน  OTOP CITY 2017 “ของขวัญจากภูมิปัญญา มรดกล้ำค่าของคนไทย” และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ผลิตสินค้า OTOP ของไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของโครงการฯ และหน่วยงานไทยในการร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของภูฏานให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

การให้ความร่วมมือแก่ราชอาณาจักรภูฏานของประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ด้านการส่งเสริมและดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ข้อที่ (๑๗) Partnerships for the Goals นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวเป็นมิติหนึ่งของงานการทูตเพื่อการพัฒนา และสอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของไทยในการให้ความช่วยเหลือรัฐบาลและประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา ในฐานะมิตรประเทศของไทยเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้

สำหรับกิจกรรมในแผนงานระยะ ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๑๘) ประกอบด้วย ๗  กิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) การฝึกอบรมดูงานและการประชุมปฏิบัติการในภูฏานและไทย (๒) การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทย (๓) การส่งอาสาสมัครไทย (๔) วัสดุและอุปกรณ์  (๕) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ การส่งเสริม OGOP (๖) การตลาดและแผนธุรกิจ และ (๗) การติดตามและประเมินผล

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของไทยในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ต่างประเทศมีทัศนคติที่ดีกับประเทศไทยอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศในทุกมิติและทุกระดับ รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้เชี่ยวชาญไทยในการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ และโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศไทยให้มีความเป็นเลิศในสาขาที่ไทยมีศักยภาพอย่างแท้จริง