ข่าวสารนิเทศ :  การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓

กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓ (3rd Thailand-United Kingdom Strategic Dialogue) ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายมาร์ค ฟิลด์ (Mark Field) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร (รับผิดชอบด้านเอเชียและแปซิฟิก) (Minister of State for Asia and the Pacific at the Foreign and Commonwealth Office) จะเป็นประธานร่วมการประชุมฯ

การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓ จะเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนด้านกลาโหม ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้ากับสหราชอาณาจักร ในช่วงการเปลี่ยนผ่านหลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ การหารือครั้งนี้จะมีการริเริ่ม การหารือความร่วมมือแบบรายสาขา (Sectoral Cooperation) ได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยาน (Aerospace) เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology – FinTech) และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation) ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและเห็นประโยชน์ร่วมกัน 

การหารือเชิงยุทธศาสตร์ฯ เป็นกลไกกำกับและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในสาขาต่าง ๆ ในฐานะที่ไทยและสหราชอาณาจักรเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน ภายหลังการหารือเชิงยุทธศาสตร์ฯ ครั้งนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพการหารือด้านการกงสุล (Consular Dialogue) ครั้งที่ ๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านกงสุลระหว่างกัน