ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวปฏิทินอิสลามแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิก ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช  ๑๔๓๙ – ๑๔๔๐ (ค.ศ. ๒๐๑๘) และแอปพลิเคชั่น  MFA Calendar ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวปฏิทินอิสลามแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิก ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ – ๑๔๔๐ (ค.ศ. ๒๐๑๘) และแอปพลิเคชั่น MFA Calendar

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดตัวปฏิทินอิสลามแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิกประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ – ๑๔๔๐ (ค.ศ. ๒๐๑๘ หรือปี พ.ศ. ๒๕๖๐) และแอปพลิเคชั่น  MFA Calendar โดยมีผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนภาคการศึกษา ผู้แทนมัสยิดพญาไท ผู้แทนมัสยิด บ้านครัว และผู้แทนสื่อมวลชนมุสลิมชั้นนำและสื่อมวลชนเข้าร่วม

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำปฏิทินอิสลามอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนในไทยและต่างประเทศได้รับทราบถึงความหลากหลายของชีวิตชาวไทยมุสลิม ทั้งในแง่ของชาติพันธุ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชุมชนต่าง ๆ ในสังคมไทย ผ่านภาพถ่าย ๑๒ ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายของวิถีชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย (The Diversity of Muslim Lives in Thailand)” ซึ่งมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจำนวนมาก โดยกระทรวงฯ ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงคะแนนเพื่อคัดเลือกภาพถ่ายผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ซึ่งมีประชาชนร่วมลงคะแนนอย่างมาก

คุณลักษณะพิเศษของปฏิทินอิสลามประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ – ๑๔๔๐ (ค.ศ. ๒๐๑๘) คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality – AR) ซึ่งสามารถรับชมภาพเคลื่อนไหว บนโทรศัพท์มือถือได้ด้วยแอปพลิเคชั่น MFA Calendar ที่สามารถใช้ได้ทั้งในระบบ Android และ iOS โดยการสแกนภาพถ่ายบนปฏิทินเพื่อเปิดรับชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของเจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกและเรื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายของวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำเรือกอแระ การทำกรงนกเขาชวา อาหารเลื่องชื่อ ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ปันจักสีลัต โดยมีการบรรยายเป็นภาษาไทยพร้อมคำบรรยาย
ใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล
​ 
นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรีในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวว่า การจัดทำปฏิทินอิสลามโดยใช้เทคโนโลยี AR เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมและสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับปฏิทินอิสลามที่มีภาพถ่ายสวยงามพร้อมการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่งดงามของพี่น้องมุสลิมไทยและสันติสุขในประเทศไทยให้สาธารณชนไทยและต่างประเทศได้รับทราบ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยด้วย

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศได้มอบปฏิทินให้แก่เจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือก ผู้แทนหน่วยงานอิสลาม และผู้แทนสื่อมวลชนที่ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวปฏิทิน และจะได้มอบปฏิทินให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรอิสลามที่สำคัญ สถานศึกษา รวมถึงมัสยิดและห้องสมุดในโรงเรียนต่าง ๆ ต่อไป