ข่าวสารนิเทศ : การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) ที่จังหวัดตาก ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และจังหวัดน่าน ณ หอประชุมพญาภูคา (หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องฯ ในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมยื่นเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง

กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิกการใช้งาน

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์)

๑.      บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) /กรณีอายุยังไม่ถึง ๑๕ ปี ใช้สูติบัตร (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือผู้เยาว์อายุ ๗ ปี ขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

๒.      ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง และระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดา ให้ถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)

๓.      บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ

๔.      บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน

๔.๑ กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียว ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือ               สำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)

๔.๒ กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่า เป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับแสดงบันทึกการหย่า (ฉบับจริง)

๔.๓ กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง) มาแสดง

๕.      ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลฉบับจริง ของผู้เยาว์ บิดาและมารดา (หากมี)

 

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

          : ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง      ๑,๐๐๐ บาท

          : ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS)                  ๔๐           บาท

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

๑.      แสดงเอกสาร

๒.      กรอกชื่อภาษาอังกฤษและที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์

๓.      วัดส่วนสูง

๔.      สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

๕.      ชำระค่าธรรมเนียม

คำแนะนำ

๑.      ผู้มีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือ ๖ เดือนหรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามายกเลิกด้วย

๒.      ผู้รับบริการจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกรมการกงสุล
จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล โทร ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๕๑ หรือ ๓๒๔๕๒