ข่าวสารนิเทศ : ความร่วมมือไทย – เมียนมาเพื่อใช้น้ำในแม่น้ำสาย จังหวัดเชียงราย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ความร่วมมือไทย – เมียนมาเพื่อใช้น้ำในแม่น้ำสาย จังหวัดเชียงราย

ไทยและเมียนมาร่วมมือกันดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการสร้างฝายชั่วคราวในแม่น้ำสาย จังหวัดเชียงราย เพื่อนำน้ำในแม่น้ำสายซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศมาใช้ในการเกษตร โดยเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะผู้แทนฝ่ายไทย ซึ่งมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นหัวหน้าคณะ และนายศิระ สว่างศิลป์ ผู้อำนวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เป็นรองหัวหน้าคณะ ได้หารือกับคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมาซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กเป็นหัวหน้าคณะ เกี่ยวกับแผนการดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางลำน้ำที่มีอยู่เดิมในแม่น้ำสายออก โดยได้ร่วมสังเกตการณ์การเริ่มรื้อถอนดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ หลังจากการรื้อถอนสิ่งกีดขวางลำน้ำที่มีอยู่เดิมในแม่น้ำสายแล้วเสร็จ ฝ่ายไทยจะสร้างฝายไม้ไผ่ชั่วคราวในแม่น้ำดังกล่าวในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สามารถนำน้ำมาใช้ในพื้นที่เกษตรฝั่งไทยซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๒๑,๐๘๒ ไร่ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างทั้งสองประเทศในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ การใช้น้ำอย่างเป็นธรรม การบำรุงรักษาและการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้ำในแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ระหว่างไทยและเมียนมา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา

อนึ่ง ไทยและเมียนมามีเขตแดนทางบก ทั้งที่เป็นภูเขาและแม่น้ำ ยาวประมาณ ๒,๔๐๑ กิโลเมตร สำหรับแม่น้ำที่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมามีระยะทางรวมประมาณกว่า ๗๐๐ กิโลเมตร แม่น้ำสายสำคัญที่เป็นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา ได้แก่ แม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย แม่น้ำสาละวินจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำเมย จังหวัดตาก และแม่น้ำกระบุรี จังหวัดระนอง ทั้งนี้ สำหรับแม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก จังหวัดเชียงรายนั้น ไทยและเมียนมาได้จัดทำ MOU ร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งได้กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยการใช้น้ำในช่วงแม่น้ำสาย - แม่น้ำรวกนี้อย่างเป็นธรรม