ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

          ตามที่เครือรัฐออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
          กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมฯ ตามที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย ดังนี้
          ๑. การลงทะเบียน
              ๑.๑ เปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
              ๑.๒ สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://aseanaustralia.pmc.gov.au ภายใต้หัวข้อ Accreditation
              ๑.๓ เอกสารประกอบการลงทะเบียนออนไลน์ในเบื้องต้น ประกอบด้วย (๑) ไฟล์รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว (passport-sized photo) และ (๒) รายการอุปกรณ์สื่อมวลชน (equipment list) 
          ๒. การตรวจลงตรา
              สื่อมวลชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมรายงานข่าวการประชุมฯ สามารถศึกษารายละเอียดการขอรับการตรวจลงตราแบบชั่วคราวได้ที่ http://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/408-#tab-content-1