ข่าวสารนิเทศ : การเปิดตัวกิจกรรม “กรมการกงสุลสัญจร” ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดตาก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การเปิดตัวกิจกรรม “กรมการกงสุลสัญจร” ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดตาก

กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และคณะผู้บริหารกรมการกงสุล ลงพื้นที่เปิดตัวกิจกรรม “กรมการกงสุลสัญจร” ครั้งที่ ๑ ที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การลงพื้นที่ (outreach) ทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชน รวมทั้งจับมือกับหน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างบริการด้านกงสุลที่ดี ทั่วถึง และเป็นประโยชน์ต่อคนไทย ในส่วนภูมิภาค ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน  
 
กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย
(๑) การลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารกรมการกงสุลเพื่อรับฟังข้อมูล ปัญหาและหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัด (Cooperation with the locals) โดยเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมการกงสุลและคณะได้หารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก รวมทั้งภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นในประเด็นความร่วมมือเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจในพื้นที่ (Ease of Doing Business) อาทิ การรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการผ่านแดนระหว่างไทยกับเมียนมา และการจัดทำเอกสารที่ประชาชนนำไปใช้ในต่างประเทศเป็น ๒ ภาษา โดยเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร์/ครอบครัว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร ลดขั้นตอนกระบวนการรับรองเอกสาร 
 
และเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมการกงสุลและคณะได้ประชุมหารือร่วมกับทีมศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เพื่อรับทราบสถานะและปัญหาด้านการตรวจคนเข้าเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับข้องกับงานการกงสุลและการคัดกรองการตรวจลงตรา ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ แนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาในฝั่งเมียนมาของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนได้ศึกษาดูงาน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอแม่สอด และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง (OSS) อำเภอแม่สอด
 
(๒) การให้บริการแก่ประชาชน (Service) โดยการจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ รวม ๔ วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเข้าไปทำหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ หรือที่สำนักงานหนังสือเดินทางในจังหวัดอื่น โดยเมื่อวันที่ ๘ – ๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีสถิติการบริการรับคำร้องรวม ๑,๒๓๑ คน และคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นวันสุดท้ายของการบริการจะมีผู้รับบริการกว่า ๒,๕๐๐ คน
 
(๓) การให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ (Preventative measures) โดยเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ กรมการกงสุลได้จัดการบรรยายหัวข้อ “เล่าเรื่องน่ารู้สู่ชาวตาก : ทำงาน เรียนต่อ สมรสในต่างแดนต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ปลอดภัยและเป็นสุข” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมตัวไปทำงาน การศึกษาต่อ และการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อ ได้รับอันตราย รวมทั้งได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในเรื่องการดูแลและคุ้มครองคนไทยและปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเปิดคลินิกงานรับรองเอกสารและนิติกรณ์ รวมทั้งคลินิกงานกงสุลอื่น ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้สอบถามข้อมูลด้วย โดยมีผู้เข้าฟังประมาณ ๘๐ คน รวมถึงผู้ที่รอรับบริการทำหนังสือเดินทางกว่า ๒๐๐ คน