ข่าวสารนิเทศ :  การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ครั้งที่ ๓ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ครั้งที่ ๓

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration – IOM) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ครั้งที่ ๓ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการนำข้อตกลงฯ ไปปฏิบัติใช้เพื่อการเสริมสร้างการรวมตัวทางสังคมและการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในชุมชนประเทศปลายทาง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ
 
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการประมวลรายละเอียดและผลของการประชุมเพื่อเป็นท่าทีที่มีเอกภาพสำหรับการเข้าร่วมการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลง GCM ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อไป 
 
กระทรวงการต่างประเทศและ IOM ได้ร่วมจัดการประชุมฯ มาแล้ว ๒ ครั้ง ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “การพัฒนาความร่วมมือและธรรมาภิบาลระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานในทุกมิติ เพื่อต่อต้านการลักลอบขนคนและการค้ามนุษย์” และที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้โยกย้ายถิ่นฐานภายใต้การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย รวมถึงการสาธารณสุขและการศึกษา” 
 
รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐาน และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาผิดกฎหมาย ตามนโยบาย “ลดคนผิด เพิ่มคนถูก” เพื่อป้องกันมิให้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านต่าง ๆ ไม่ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งต้องได้รับสิทธิคุ้มครองครบทุกด้านตามที่กฎหมายกำหนด โดยแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานจะต้องได้รับศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าแรงงานไทยทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานแบบบูรณาการ