ข่าวสารนิเทศ : การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อฉลองครอบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อฉลองครอบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา


          ในโอกาสที่ไทยและเมียนมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อฉลองโอกาสดังกล่าว โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดช่วงปี ๒๕๖๑ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น   

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงาน นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา และเป็นผู้ถือสัญชาติไทย

ระยะเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศผล วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th) และเว็บไซต์กรมเอเชียตะวันออก (www.eastasiawatch.in.th) โดยจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์ฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

รางวัล

(๑)    รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท และบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง ชั้นประหยัด ๒ ที่นั่ง

(๒)    รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

(๓)    รางวัลชมเชย ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน

(๑)    ตราสัญลักษณ์ต้องมีความสวยงามและทันสมัย มีเอกลักษณ์และสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมา โดยมีเลข 70 (อารบิก) และข้อความ “๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา” เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นข้อความแยกอยู่ด้านล่างของตราสัญลักษณ์ ซึ่งต้องสามารถปรับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาได้

(๒)    ส่งผลงานเป็นภาพสี (ไม่มีข้อจำกัดของสีและเฉดสี) และขาวดำ โดยเป็นไฟล์ในรูปแบบ ดังนี้ (๑) ไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล Adobe Illustrator Artwork (AI) ที่สามารถปรับแก้ได้ (๒) ไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล JPEG หรือ TIFF หรือ PNG โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI และขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ล้านพิกเซล และ (๓) ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน ๑๕ เมกะไบต์

(๓)    ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๓ ชิ้น และผู้ที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกให้ชนะการประกวดมากกว่า ๑ รางวัล จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

(๔)    ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบและความหมายของผลงาน โดยมีความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕)    ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้จัดส่งผลงานเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานหรือเครื่องหมายทางการค้าของผู้อื่น ฝ่าฝืนสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม และไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบและบรรทัดฐานทางสังคมตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิหรือถอนรางวัลภายหลังแม้จะได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลชนะเลิศ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีข้างต้นและข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

(๖)    กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ จะใช้ตราสัญลักษณ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตราสัญลักษณ์ประกอบการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมา รวมถึงใช้เป็นสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองคณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงาน หากเอกสารหรือผลงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่เป็นเท็จในการสมัคร ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกปรับผลให้เป็นโมฆะ

(๗)    ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยกระทรวงการต่างประเทศจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสามารถใช้สิทธิในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการในการใช้งานจริง อนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิที่จะไม่เลือกผู้ชนะ หากไม่มีตราสัญลักษณ์ใดที่เหมาะสม หรือลดจำนวนรางวัลข้างต้นลงในกรณีที่มีผลงานที่มีคุณสมบัติหรือความเหมาะสมมีจำนวนน้อยกว่ารางวัล

วิธีส่งผลงาน

(๑)    ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.eastasiawatch.in.th/th/news/674/

(๒)    ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaimyanmar@mfa.go.th โดยระบุหัวข้อว่า “ตราสัญลักษณ์ – ชื่อและนามสกุลของผู้ส่งผลงาน

(๓)    แจ้งข้อมูลชื่อและนามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ส่งผลงาน

(๔)    แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งผลงาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองเอเชียตะวันออก ๒ กรมเอเชียตะวันออก โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๐๑ในวันและเวลาราชการ