ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้ประสานงานหลักด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Ms. SDG) ประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งแรก และมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสมาชิกภาพ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะทำงานร่วมฯ และแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.)
          ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างกว้างขวาง และต่างเห็นประโยชน์ของการจัดตั้งคณะทำงานร่วมชุดนี้ อันจะช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม เปิดพื้นที่ทางความคิดและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ด้วยการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ เติมเต็มช่องว่าง รวมทั้งเป็นเวทีหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายประเด็นระหว่าง SDGs เป้าหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมสามารถเข้าร่วมคณะทำงานร่วมชุดนี้ ซึ่งมีรูปแบบสมาชิกที่เปิดกว้าง (open-ended) และสามารถเสนอวาระการประชุมคณะทำงานร่วมฯ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนกันอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นด้านการพัฒนาที่สำคัญและสังคมให้ความสนใจ โดยกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจะเชิญประชุมคณะทำงานร่วมฯ อย่างสม่ำเสมอ
          คณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภายหลังประเทศไทยได้ไปรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review - VNR) เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมในเรื่องดังกล่าว