ข่าวสารนิเทศ : การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายศิระ สว่างศิลป์ ผู้อำนวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย (Joint Thailand – Malaysia Land Boundary Committee : LBC) เข้าร่วมการประชุมหารือกับฝ่ายเลขานุการ LBC (ฝ่ายมาเลเซีย) ณ เมือง Shah Alam สหพันธรัฐมาเลเซีย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือด้านเขตแดน อาทิ (๑) การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม จังหวัดสงขลา (๒) การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการรับรองผลการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนแบบคงที่ตามแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ (๓) การจัดทำร่างแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการกำหนดระยะห่างที่เหมาะสมจากแนวเส้นเขตแดนของโครงการพัฒนาฝ่ายเดียวบริเวณใกล้เส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย รวมถึงหารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุม LBC ครั้งที่ ๒๕ ซึ่งไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๑

การประชุมหารือในครั้งนี้มีความคืบหน้าและเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเขตแดนรวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดนของทั้งสองประเทศในระยะยาวต่อไป