ข่าวสารนิเทศ : กิจกรรม MFA CEO Forum ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้หัวข้อ “MFA CEO Forum with ThaiBev” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กิจกรรม MFA CEO Forum ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้หัวข้อ “MFA CEO Forum with ThaiBev”

          กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดกิจกรรม MFA CEO Forum ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้หัวข้อ “MFA CEO Forum with Thaibev” ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์ปาฐก โดยจะแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกลไกประชารัฐ (ThaiBev's Vision 2020 towards Sustainable Development through Public Private Partnership) และมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ และผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นผู้ร่วมสนทนา รวมทั้งคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย ผู้แทนหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม

          MFA CEO Forum เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนชั้นนำของไทยได้นำเสนอบทบาทที่มีต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคเอกชนไทยกับต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดเวทีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อเน้นศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในสายตาต่างประเทศ

          ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานข่าวในงานฯ โดยประสานกองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ หรือลงทะเบียนล่วงหน้าและส่งประเด็นคำถามที่สนใจที่ https://goo.gl/EPKPsD