ข่าวสารนิเทศ : ความคืบหน้าโครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยระยะที่ ๓ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ความคืบหน้าโครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยระยะที่ ๓

          ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศเลื่อนวันเผยแพร่เอกสารขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยระยะที่ ๓ ออกไปก่อน นั้น
          ขอเรียนความคืบหน้าล่าสุดว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องโครงการฯ ระยะที่ ๓ ให้คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซุปเปอร์บอร์ด) พิจารณา
          ผลเป็นประการใด กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในโอกาสแรก