ข่าวสารนิเทศ : การจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาในหัวข้อ Sustainable Development in Developing Country: Thailand Model for Africa ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาในหัวข้อ Sustainable Development in Developing Country: Thailand Model for Africa

          กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Development in Developing Country: Thailand Model for Africa สำหรับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากประเทศในแอฟริกา จำนวน ๑๕ คน จาก ๖ ประเทศ ได้แก่ แกมเบีย มาดากัสการ์ โมซัมบิก เซเนกัล โตโก และยูกันดา

          เนื้อหาของหลักสูตรดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการนำแบบอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) เป็นต้นแบบให้กับประเทศในแอฟริกาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทท้องถิ่นของไทย เช่น โครงการหลวง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการประยุกต์ใช้ SEP ในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคธุรกิจ การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และท่องเที่ยว ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจและสามารถวิเคราะห์บริบทของประเทศตนเพื่อนำรูปแบบการพัฒนาของไทยไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

          อนึ่ง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานกลางด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ และมีบทบาทในการช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในภูมิภาคแอฟริกาผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง