ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

          เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางอีวา แฮเกอร์ (Eva Hager) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะใน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ไทยและสาธารณรัฐออสเตรียจะฉลองโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการครบ ๖๕ ปี และฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีการลงนามในสนธิสัญญาไมตรี การค้าและการเดินเรือในปี ค.ศ. ๑๘๖๙ ตามลำดับ รวมถึงได้หารือประเด็นระหว่างประเทศในฐานะที่สาธารณรัฐออสเตรียจะดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรปในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๑ และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒
          นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่สาธารณรัฐออสเตรียมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย อาทิ การพัฒนาระบบราง การพัฒนา Smart City และความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา