ข่าวสารนิเทศ : การประชุมติดตามผลกลางปี (Mid-year Review) สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ ๓ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมติดตามผลกลางปี (Mid-year Review) สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ ๓

     เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมติดตามผลกลางปี (Mid-year Review) สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ ๓ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Tawfeeq Ahmed Khalil Almansoor รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน ดูแลกลุ่มประเทศตะวันตก เอเชียและแอฟริกา เป็นประธานร่วม เพื่อติดตามผลความร่วมมือทวิภาคีในสาขาต่าง ๆ ตามเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งที่ ๓ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

       ที่ประชุมฯ ยินดีกับความคืบหน้าในสาขาความร่วมมือทวิภาคีด้านต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่าย ได้ดำเนินการมาตั้งแต่การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งที่ ๓ และยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมฯ ได้กำหนดสาขาความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ๔ สาขา ได้แก่ ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสแรก โดยเฉพาะการส่งแพทย์เฉพาะทาง ในสาขาต่าง ๆ ของไทยเข้าร่วมโครงการ Visiting Doctor Programme การจัดตั้งศูนย์การค้าและบริการไทยมาร์ท (Thai Mart) ในบาห์เรน การเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ

       การประชุมติดตามผลกลางปีฯ เป็นเวทีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับบาห์เรนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของไทยและบาห์เรนให้สามารถดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม อันจะยังประโยชน์ ต่อประเทศทั้งสองและประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป