ข่าวสารนิเทศ : เครือเจริญโภคภัณฑ์นำคณะเยาวชนที่จะเข้าร่วมการประชุม One Young World  Summit 2018 เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : เครือเจริญโภคภัณฑ์นำคณะเยาวชนที่จะเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2018 เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายนพปฎล เดชอุดม ประธานสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าพบนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนำผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย จำนวน ๒๐ คน ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2018 ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เข้าร่วมด้วย
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้โอวาทแก่กลุ่มเยาวชนว่า การประชุม One Young World Summit เปรียบเสมือนการประชุมขององค์การสหประชาชาติขนาดย่อม พร้อมกล่าวถึงประเด็นซึ่งเป็นที่สนใจของประชาคมโลก ทั้งในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ ๗๓ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยงกับหัวข้อในการประชุม One Young World Summit 2018 อาทิ การศึกษากับเทคโนโลยี ปัญหาขยะพลาสติก และการบรรเทาความยากจน ทั้งนี้ การที่เยาวชนผู้นำรุ่นใหม่จะได้เดินทางไปราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ก็ถือเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้มอบเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอาเซียน รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่เยาวชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำหน้าที่ผู้แทนไทยสำหรับการประชุม One Young World Summit 2018 ด้วย
          การประชุม One Young World Summit จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศต่าง ๆ สลับกันเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชนทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี ให้มาแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบุคคลสำคัญระดับโลกซึ่งได้รับเชิญมาแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่เป็นประเด็นระหว่างประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างและเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่เยาวชนทั่วโลก รวมทั้งขยายเครือข่ายที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในโลก