ข่าวสารนิเทศ : ผู้อำนวยการใหญ่ UNIDO เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ผู้อำนวยการใหญ่ UNIDO เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายหลี ยง (H.E. Mr. Li Yong) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อร่วมการประชุม 5th Green Industry Conference และร่วมกิจกรรมครบรอบ ๕๐ ปี สมาชิกภาพของไทยใน UNIDO ตามคำเชิญของกระทรวงอุตสาหกรรม
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับ UNIDO และความร่วมมือพหุภาคีที่อาจมีภายใต้กรอบอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งได้หารือเรื่องการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี (Investment and Technology Promotion Office – ITPO) ของ UNIDO ในประเทศไทย และการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาและรัฐหมู่เกาะในแปซิฟิก ในลักษณะความร่วมมือไตรภาคี (Trilateral Cooperation) ระหว่างไทย UNIDO และประเทศต่าง ๆ ดังกล่าว
 
UNIDO ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๙ เป็นทบวงการชำนัญพิเศษ (Specialised Agency) ภายใต้สหประชาชาติ มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและครอบคลุม (Inclusive and Sustainable Industrial Development - ISID) ในประเทศสมาชิก โดยไทยเข้าเป็นสมาชิก UNIDO ในปี ๒๕๑๑ และเป็นที่ตั้งของสำนักงาน UNIDO ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ 
 
อนึ่ง UNIDO ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP) และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม 5th Green Industry Conference ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้ออุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Green Industry for Sustainable Development) เพื่อเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดแนวทางส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อสนับสนุนการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐