ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดชัยเสขาราม กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดชัยเสขาราม กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดชัยเสขาราม กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยจะมีพระทาลาเล สิริ มหินดา นายากะ เถโร เจ้าอาวาสวัดชัยเสขาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้แทนฝ่ายไทย ได้แก่ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้แทนฝ่ายศรีลังกา คือ นายคารุ จายาสุริยา ประธานรัฐสภาศรีลังกา รวมทั้งคณะทูต ผู้แทนภาคเอกชนไทยในศรีลังกา พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวศรีลังกาเข้าร่วมพิธีด้วย
 
ไทยกับศรีลังกามีความสัมพันธ์ระหว่างกันมายาวนาน โดยเฉพาะความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านพระพุทธศาสนา กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ นับเป็นครั้งที่ ๑๖ และเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่วัดชัยเสขาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทย มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างพระสงฆ์ของทั้งสองฝ่าย และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะสงฆ์ระหว่างกันกว่า ๔ ทศวรรษแล้ว  
 
กระทรวงการต่างประเทศเริ่มดำเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีและศาสนพิธีระหว่างไทยกับมิตรประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน