ข่าวสารนิเทศ : ผลการคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ผลการคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR)

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ให้แต่งตั้งนางอมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) สำหรับวาระวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อจาก ดร. เสรี นนทสูติ ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมาธิการฯ จัดตั้งขึ้นตามข้อ ๑๔ ของกฎบัตรอาเซียน เพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยคณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ ๑ คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกินอีก ๑ วาระ

กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ได้ผู้แทนไทยฯ ที่มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสม กระบวนการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม กระทรวงการต่างประเทศจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จำนวน ๙ คน เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งดำเนินการคัดเลือกผู้แทนไทยฯ และได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อนางอมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยใน AIHCR

ปี ๒๕๖๒ เป็นปีสำคัญของไทยในฐานะประธานอาเซียน ซึ่งผู้แทนไทยใน AICHR จะต้องดำรงตำแหน่งประธาน AICHR ด้วยเช่นกัน จึงเป็นภารกิจสำคัญของไทย โดยผู้แทนไทยใน AICHR จะต้องปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม AICHR ซึ่งจัดขึ้นปีละ ๔ ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางและการดำเนินงานของ AICHR นอกจากนี้ จะต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ AICHR ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 

นางอมรา พงศาพิชญ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขามานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐฯ และเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะวุฒยาจารย์สายสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา ไทยมีผู้แทนไทยใน AICHR มาแล้ว ๒ คน ได้แก่ ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี (ต.ค. ๒๕๕๒ - ต.ค. ๒๕๕๕) และ ดร. เสรี นนทสูติ (ม.ค. ๒๕๕๖ - ธ.ค. ๒๕๕๘ และ ม.ค. ๒๕๕๘ - ธ.ค. ๒๕๖๑)