ไทยเน้นย้ำความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนากับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ศูนย์ข่าว กต.

ไทยเน้นย้ำความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนากับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนางสาว Fekitamoeloa ‘Utoikamanu รองเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย – ยุโรปเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของแผนปฏิบัติการเวียนนาว่าด้วยประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเลสำหรับปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
 
ในโอกาสนี้ ไทยได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการมีบทบาทเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (LDCs LLDCs และ SIDS) เพื่อให้ประเทศเหล่านี้สามารถข้ามพ้นความท้าทายด้านการพัฒนาของตนได้ โดยในฐานะของประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นทางผ่าน ไทยตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเหล่านี้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทยในหลากหลายสาขา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือแบบใต้ – ใต้ และไตรภาคี และได้เน้นย้ำประเด็นเรื่องการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค ซึ่งเป็นหัวใจหนึ่งของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ไทยได้ส่งเสริมนโยบายการค้าที่สนับสนุนประเทศ LDCs LLDCs และ SIDS ผ่านกรอบพหุภาคี อาทิ World Trade Organization (WTO) และ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ด้วย
 
การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย – ยุโรปเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของแผนปฏิบัติการเวียนนาว่าด้วยประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเลสำหรับปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๗ เป็นการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับสูงเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของแผนปฏิบัติการเวียนนาฯ ซึ่งจะจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ในช่วงเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๔ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จะมีการประชุมระดับสูงเพื่อทบทวนการดำเนินการตาม SAMOA Pathway ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาว่าด้วยประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กด้วย