ข่าวอื่นๆ : เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายมุฮัมมัด นัซมุล เคาไนน์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีและราบรื่นในทุกระดับ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และเห็นควรสานต่อการส่งเสริมการแลกปลี่ยนการเยือนในระดับสูงและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชนต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าความปรารถนาดีที่รัฐบาลและประชาชนของสองประเทศมีต่อกันจะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – บังกลาเทศ ในทุกมิติ โดยเฉพาะในเรื่องการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนา

ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเป็นประตูสู่ตลาดการค้าในภูมิภาคระหว่างกัน ผ่านการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับเอเชียใต้เข้าด้วยกัน โดยใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค อาทิ อาเซียน ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) และสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในการรับมือกับประเด็นความท้าทายในภูมิภาค