ข่าวอื่นๆ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประสานงานระดับชาติของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง” (Capacity Building for National Coordinators of Mekong - Lancang Cooperation) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประสานงานระดับชาติของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง” (Capacity Building for National Coordinators of Mekong - Lancang Cooperation)

          เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประสานงานระดับชาติของกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Capacity Building for National Coordinators of Mekong - Lancang Cooperation) ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดในช่วงสัปดาห์ MLC (MLC Week) เพื่อฉลองครบรอบ ๓ ปีของการก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะทูตานุทูต และผู้แทนจากประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง รวมทั้งสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ 
 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายหลิ่ว เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ ดร. เตช บุนนาค ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภามนตรีสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง กล่าวเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (Memorandum of Understanding on the Cooperation on Projects of the Mekong - Lancang Cooperation Special Fund) โดยมีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตสาธารรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  เป็นผู้ลงนาม และ (๒) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มน้ำโขง (Memorandum of Understanding between Ministry of Foreign Affairs and Mekong Institute) เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการโครงการฯ โดยมีนางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเป็นผู้ลงนาม
 
          หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตสาธาณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้ร่วมเปิดนิทรรศการ “การฉลองความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยไทยและจีนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Celebrating the Progress made by Thailand and China under the MLC Cooperation Framework) 
 
          ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศและสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงได้ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ครั้งที่ ๑ ( First Meeting of the Project Steering Committee) ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้
 
          โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประสานงานระดับชาติของกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง เป็นโครงการแรกที่เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประสานงานระดับชาติของกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานจากหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ของประเทศสมาชิก ผ่านการฝึกอบรมร่วม การสัมมนา การวิจัยร่วม การพัฒนา และแบ่งปันเครือข่ายข้อมูล เพื่อให้ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีทักษะในการประสานงาน วิเคราะห์นโยบาย และมีความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาความร่วมมือหลักภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ได้แก่ ความเชื่อมโยง ศักยภาพในการผลิต เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ และการเกษตรและการขจัดความยากจน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
          กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง เป็นกรอบความร่วมมือที่เกิดจากข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี ๒๕๕๕ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๖ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง