ข่าวอื่นๆ : ร้อยเรื่องเล่า กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : ร้อยเรื่องเล่า กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำหนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า กระทรวงการต่างประเทศ” หรือ “ร้อยเรื่องเล่า ตอน การทูต ๕ มี” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และ “ทีมประเทศไทย” โดยหนังสือดังกล่าว ได้รวบรวมผลงานสำคัญด้านการต่างประเทศในห้วงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ โดยร้อยเรียงเรื่องเล่าแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้านตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้ประเทศไทยและประชาชนไทยได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทย ดังนี้ (๑) มีความมั่นคง (Security) (๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) (๓) มีมาตรฐานสากล (Standard) (๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และ (๕) มีพลัง (Synergy)
 
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นหนังสือได้ที่ http://www.mfa.go.th/saranrom/contents/ebook/ebook-20190318-222427/html5forpc.html?page=null&bbv=1&pcode