ข่าวอื่นๆ : การประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๕ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๕

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาง Vijay Thakur Singh ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการภูมิภาคตะวันออก) เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๕ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องในการร่วมผลักดันความร่วมมือทวิภาคี ไทย - อินเดีย ในทุกระดับและทุกมิติ โดยเห็นความจำเป็นที่จะจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๘ ในโอกาสแรก เพื่อติดตามประเด็นที่คั่งค้าง รวมถึงเตรียมการเดินทางเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีอินเดียในช่วงปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการทหารและความมั่นคง พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม การศึกษา ประชาชน และการพัฒนา เพื่อเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศต่อไป ในการนี้ สองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในมิติอื่น ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกงสุล รวมถึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันการเจรจาความตกลงต่าง ๆ ที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก

ในส่วนของความสัมพันธ์ในกรอบพหุภาคี ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน ในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ และเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย วาระปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยเห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ และเน้นย้ำความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-คงคา (MGC) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) สมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) และกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อนำมาซึ่งสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนในภูมิภาค โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้สหประชาชาติ (UN) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดอินโด - แปซิฟิก (Indo - Pacific) ตลอดจนสถานการณ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยนอกจากนี้ ภายหลังการประชุมฯ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย