ข่าวอื่นๆ : การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าพบนาง Arancha Hinojal ผู้แทนสำนักงานกิจการด้านกฎหมายแห่งสหประชาชาติ เพื่อยื่นสัตยาบันสารสำหรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism – ICSANT) โดยไทยถือเป็นรัฐภาคีลำดับที่ ๑๑๖ ของอนุสัญญาฯ และอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้กับไทยตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
 
อนุสัญญาดังกล่าวถือเป็นกลไกระหว่างประเทศที่สำคัญในกรอบการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรการและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเพื่อกำกับดูแล ป้องกัน และปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินโดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ และการก่อวินาศกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และโรงงานหรือยานพาหนะที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ 
 
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยต่อนานาชาติที่จะร่วมเสริมสร้างบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลและป้องกันทางนิวเคลียร์ เพื่อมิให้ถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย รวมถึงกิจกรรมอื่นใดที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคม นอกจากนี้ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จะเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้ขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติกับรัฐภาคีต่าง ๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของไทยในด้านนี้ต่อไป