ข่าวอื่นๆ : กระทรวงการต่างประเทศจัดการอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : กระทรวงการต่างประเทศจัดการอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจำปี ๒๕๖๒

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะกล่าวเปิดงานการอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กงสุลจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกรับทราบนโยบายและพัฒนาการด้านงานกงสุลที่สำคัญจากผู้บริหารกระทรวงฯ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกจะมีโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน และหารือถึงแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานด้านกงสุลให้ดียิ่งขึ้นสู่ “Smart & Best Services” เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นสำคัญในการอบรม/สัมมนาปีนี้ คือ การเสริมสร้างเครือข่าย “คนกงสุล” ทั่วโลกและขับเคลื่อนการทำงานสู่ยุค “e-Consular เพื่อประชาชน” อย่างยั่งยืน ท่ามกลางกระแสความท้าทายของงานการทูตเพื่อประชาชนในยุคปัจจุบัน

กิจกรรมสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

- วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดงานอบรม/สัมมนา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่กงสุลและเปิดการอบรมฯ หลังจากนั้น มอบเข็มที่ระลึก “กงสุลอาสา” แก่อาสาสมัครและพลเมืองดีที่สนับสนุนภารกิจด้านกงสุลของกระทรวงฯ ทั้งในและต่างประเทศ

- วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. การเสวนาหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าการทูตเพื่อประชาชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี กรมการกงสุล ผู้อภิปรายประกอบด้วย นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นายจักร บุญ-หลง อดีตอธิบดีกรมการกงสุล และนายมนชัย พัชนี อดีตผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โดยมีนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นผู้ดำเนินรายการ