ข่าวอื่นๆ : การประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๖ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๖

      กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมีกำหนดจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power Hotel กรุงเทพฯ โดยมีนายนิกรเดช พลางกูร รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนาย Kenichi Kobayashi รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
 
      การประชุม Green Mekong Forum จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ‘A Decade toward the Green Mekong Initiative’ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายที่เผชิญร่วมกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม  
 
      การประชุมในปีนี้จะเน้นใน ๓ หัวข้อ ได้แก่ (๑) “ความท้าทายและแนวทางในการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Challenges and Approaches to Achieve SDGs) (๒) “การบริหารจัดการขยะทะเล” (Marine Plastic Debris Management) และ (๓) “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” (Water Resource Management) นอกจากนี้ จะมีการเชิญเยาวชน/นักศึกษามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย (SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงของผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่น ในการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ที่จะยกระดับแผนปฏิบัติการในปัจจุบันจากแผนปฏิบัติการ ‘A Decade toward the Green Mekong Initiative’ ไปเป็น “ความริเริ่มลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐” (Mekong-Japan Initiative for SDGs toward 2030) ซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๑ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาค 
 
      นอกจากนี้ ผู้บรรยาย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษา ทั้งจากประเทศญี่ปุ่น  และประเทศลุ่มน้ำโขง คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า ๑๐๐-๑๒๐ คน จากประเทศลุ่มน้ำโขง ญี่ปุ่น คณะทูตานุทูตจากประเทศลุ่มน้ำโขงและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเยาวชน
 
      การประชุมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฉลอง “ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น” (Mekong-Japan Exchange Year 2019) ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีกรอบความร่วมมือแม่โขงกับญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการแลกเปลี่ยนภาคประชาชนของประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น