ข่าวอื่นๆ : งานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ”และ TICA Connect ครั้งที่ ๖ “SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : งานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ”และ TICA Connect ครั้งที่ ๖ “SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดงานเทิดพระเกียรติ ในหัวข้อ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และ TICA Connect ครั้งที่ ๖ ในหัวข้อ “SDGs Goal 17: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
 
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ปวงชนชาวไทยให้รอดพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ และเผยแพร่แก่ต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs) นอกจากนี้ กิจกรรมที่จะจัดนับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างหน่วยงานไทย หน่วยงานต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศ
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
 
๑. พิธีเปิดในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การจัดแสดงสินค้าของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแสดงสินค้าของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวปาฐกถาเปิดงานอีกด้วย
 
 ๒. การเสวนาในหัวข้อ “การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นางสาวภัทรัตน์  หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายพิรุณ  ลายสมิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
 
๓. กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ในชีวิตประจำวัน โดย นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ (คุณตุ๊ก) นักแสดงและนางแบบ
 
๔. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” จากหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
 
๕. นิทรรศการการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน ทวิภาคี ไตรภาคี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (ความร่วมมือใต้ - ใต้) และ การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบาย SEP for SDGs Partnership ของกระทรวงการต่างประเทศ
 
๖. การจัดพื้นที่ออกบูธ และการออกร้านค้าของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ UNOSSC UNFPA UNICEF UNV JICA KOICA GIZ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีศักยภาพ และน่าสนใจกว่า ๔๐ บูธ
 
๗. กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “อาสาสมัครไทยก้าวไกลในต่างแดน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยอาสาสมัครไทยที่ไปปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศติมอร์ – เลสเต กัมพูชา เวียดนาม โมซัมบิก และภูฏาน ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 
๘. กิจกรรมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนกสิกรรมดงคำช้าง สปป.ลาว โดยนายจิดตะกอน สีชานน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง สปป.ลาว
 
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๐๔๐๑ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๓๒๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ PR.TICAconnect@gmail.com หรือติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ http://tica.thaigov.net/ และหน้า Facebook ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ https://www.facebook.com/ticacooperation