ข่าวอื่นๆ : การประชุม OSCE Conference on Youth and Security ภายใต้หัวข้อ “Working with Youth for Youth: Strengthening security and cooperation online” ณ เมือง Malaga ราชอาณาจักรสเปน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การประชุม OSCE Conference on Youth and Security ภายใต้หัวข้อ “Working with Youth for Youth: Strengthening security and cooperation online” ณ เมือง Malaga ราชอาณาจักรสเปน

              สเปนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม OSCE Conference on Youth and Security ภายใต้หัวข้อ“Working with Youth for Youth: Strengthening security and cooperation online” ระหว่างวันที่๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ เมือง Malaga ราชอาณาจักรสเปน
             การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน (อายุ ๑๘-๒๙ ปี) จากประเทศสมาชิก OSCE และประเทศหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือได้มีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับเยาวชนและความมั่นคง โดยจะเน้นการหารือในมิติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ตามหัวข้อ ดังนี้ (๑) Youth, Peace and Security (๒) Youth and social media: countering radicalization and extremism (๓) Cybersecurity and the economic impact of malware (๔) Youth Environmental Platforms: creating a sustainable world (๕) Promoting tolerance and countering disinformation online และ (๖) Youth Political Participation ทั้งนี้ การหารือ ทั้ง ๖ กลุ่มจะจัดในเวลาเดียวกัน และผู้เข้าร่วมจะสามารถเลือกเข้าร่วมการหารือได้เพียง ๑ กลุ่ม 
  • ผู้เข้าร่วมประชุมควรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมในเมือง Malaga และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศด้วยตนเอง
  • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วม โปรดส่งประวัติย่อมาที่ asemthailand@gmail.com ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ ๒ คน 
              อนึ่ง องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)  ก่อตั้งขึ้นในยุคสงครามเย็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจด้านความมั่นคงใน ๓ ด้านหลัก คือ ๑) ด้านการเมืองและการทหาร ๒) ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และ ๓) ด้านความมั่นคงในมิติมนุษย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ปัจจุบันมีสมาชิก ๕๗ ประเทศ และประเทศหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือ (Partners for Cooperation) อีก ๑๑ ประเทศ แบ่งเป็นฝ่ายเมดิเตอร์เรเนียน ๖ ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย อียิปต์ อิสราเอล จอร์แดน โมร็อกโก และตูนิเซีย ฝ่ายเอเชีย ๕ ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย