ข่าวอื่นๆ : มูลนิธิเอเชียยุโรป (Asia-Europe Foundation - ASEF) จะจัดโครงการ ASEFEdu Young Reporter 2017 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : มูลนิธิเอเชียยุโรป (Asia-Europe Foundation - ASEF) จะจัดโครงการ ASEFEdu Young Reporter 2017

มูลนิธิเอเชียยุโรป (Asia-Europe Foundation - ASEF) จะจัดโครงการ ASEFEdu Young Reporter 2017
 
            โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่สนใจจากประเทศสมาชิกอาเซมที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ร่วมเป็นผู้สื่อข่าวของ ASEF เพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในปี 2560 ได้แก่ (1) 13th ASEF Classroom Network Conference ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 ณ สวิตเซอร์แลนด์ (2) 21st ASEF Summer University (ASEFSU21) ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ณ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (3) 6th ASEF Rectors’ Conference & Students’ Forum (ARC6) ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ณ สิงคโปร์ (4) 8th Model ASEM ระยะเวลา 7 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ เมียนมาร์ (5) 14th ASEF Classroom Network Conference ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2560 ณ กรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ และ (6) 2nd ASEF Young Leaders’ Summit (ASEFYLS2) ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างไตรมาส 3 หรือ 4 ของปี 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องระบุโครงการที่ประสงค์จะเข้าร่วม (ไม่จำกัดจำนวน) ในแบบฟอร์มใบสมัคร
 
            ทั้งนี้ ผู้จัดฯ จะรับผิดชอบค่าบัตรเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าเดินทางภายในประเทศ และค่าอาหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องไม่ประกอบอาชีพผู้สื่อข่าวเต็มเวลา มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถใช้ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี 
 
            ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefedu_young_reporter_2017_

ไฟล์แนบ