ข่าวอื่นๆ : มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จัดโครงการ ASEF Cultural Mobility Initiative ภายใต้หัวข้อ Mobility First! และเชิญชวนผู้สนใจจากสมาชิกอาเซมเข้าร่วม​ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จัดโครงการ ASEF Cultural Mobility Initiative ภายใต้หัวข้อ Mobility First! และเชิญชวนผู้สนใจจากสมาชิกอาเซมเข้าร่วม​

รายละเอียดโครงการ Mobility First! ASEF Cultural Mobility Initiative
              ๑. โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจากสมาชิกอาเซมในการเข้าร่วมการประชุม สร้างเครือข่าย และวิจัยและค้นคว้าที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซมอีกประเทศหนึ่ง
               ๒. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท) หากเป็นการเดินทางระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรป และไม่เกิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท) หากเป็นการเดินทางภายในภูมิภาคเอเชีย 
               ๓. คุณสมบัติผู้สมัคร บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                     ๓.๑ บุคคล เป็น (๑) ศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจากศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น ภาพยนตร์ การแสดงสากล และการแสดงพื้นบ้าน (๒) ศิลปินที่เกี่ยวข้องโดยตรงในขั้นตอนการผลิตงานศิลปะ หรือ (๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ภัณฑารักษ์ นักเขียน/นักวิจารณ์งานศิลปะ ผู้จัดการงานศิลปะ และนักวิจัย               
                     ๓.๒ องค์กร เป็นองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีที่ตั้งอยู่ในสมาชิกอาเซม และมีการจัดกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซมมาเข้าร่วม โดยองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะมีส่วนร่วมในการเลือกบุคคลที่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น ทั้งนี้ องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรจะได้รับโอกาสในการคัดเลือกก่อน    
​               ๔. การเดินทางที่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ (๑) การเข้าร่วมการประชุมหรือเทศกาลที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการสร้างเครือข่าย (๒) การเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก (artist residency) (๓) การเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม (๔) การศึกษาดูงานในระยะสั้น (๕) การเข้าร่วมการค้นคว้าวิจัย (๖) การพบหารือกับหุ้นส่วนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือ และ (๗) การเดินทางเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ            
               ๕. ผู้จัดขอให้ผู้ที่สนใจสมัครในนามบุคคลกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่ https://asefculture.formstack.com/forms/applicationform และผู้ที่สนใจสมัครในนามองค์กรกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่ https://asefculture.formstack.com/forms/applicationformorg ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยกิจกรรมที่ผู้สมัครประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมต้องมีกำหนดเปิดงานภายใน ๑๐ สัปดาห์หลังผู้สมัครส่งแบบฟอร์มใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งจาก ASEF ภายใน ๔ สัปดาห์หลังการส่งใบสมัคร         
                อนึ่ง การประชุมอาเซมมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป อาเซมประกอบไปด้วยสมาชิก ๕๑ ประเทศ และ ๒ องค์กร ได้แก่ (๑) ฝ่ายยุโรป ๓๐ ประเทศ ประกอบด้วย สมาชิกสหภาพยุโรป ๒๘ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ และ ๑ องค์กร ได้แก่ สหภาพยุโรป (๒) ฝ่ายเอเชีย ๒๑ ประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ และกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียใต้ ๑๑ ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มองโกเลีย อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และคาซัคสถาน และ ๑ องค์กร ได้แก่ สำนักเลขาธิการอาเซียน