ข่าวอื่นๆ : มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จัดโครงการ 13th ASEF ClassNet Conference และโครงการ ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub) ภายใต้หัวข้อ Theory Meets Practice: Enhancing Teacher Training in the Digital Era ณ เมือง Zug สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ ก.ย. ๖๐ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จัดโครงการ 13th ASEF ClassNet Conference และโครงการ ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub) ภายใต้หัวข้อ Theory Meets Practice: Enhancing Teacher Training in the Digital Era ณ เมือง Zug สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ ก.ย. ๖๐

             มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จัดโครงการ 13th ASEF ClassNet Conference และโครงการ ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub) ภายใต้หัวข้อ Theory Meets Practice: Enhancing Teacher Training in the Digital Era ณ เมือง Zug สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
             โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการระบุการดำเนินการและนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ โดยคำนึงถึงบทบาทของเทคโนโลยีและผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการศึกษา โครงการฯ ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) ASEF ClassNet Conferences (๒) ASEF ClassNet Online Collaborations และ (๓) ASEF ClassNet Website 
              คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะด้านการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้จัดฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงจำนวนที่เหมาะสมและขึ้นอยู่กับผู้จัดฯ และจะรับผิดชอบค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหารให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก​
               สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/13th_asef_classnet_conference ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 

ไฟล์แนบ