ข่าวอื่นๆ : Global Diplomatic Forum เปิดรับสมัครโครงการ Young Diplomats Forum 2017 ระหว่างวันที่ ๔-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงริกา ลัตเวีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : Global Diplomatic Forum เปิดรับสมัครโครงการ Young Diplomats Forum 2017 ระหว่างวันที่ ๔-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงริกา ลัตเวีย

Global Diplomatic Forum เปิดรับสมัครโครงการ Young Diplomats Forum 2017 ระหว่างวันที่ ๔-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงริกา ลัตเวีย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    ๑. โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนานักการทูตรุ่นใหม่ และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักการทูต โดยผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมการประชุมรัฐสภา สภาหอการค้า คณะกรรมาธิการยุโรป และสภายุโรป รวมถึงพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย และเข้าร่วมกิจกรรม workshop เรื่อง smart diplomacy ​
    ๒ . ผู้จัดขอให้ผู้สนใจส่งประวัติและ personal statement (ไม่เกิน ๕๐๐ คำ) ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ydf@gdforum.org ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๙๕ ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งจะรวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารกลางวัน และยานพาหนะระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมที่ไม่ประสงค์จะสำรองห้องพักกับโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิง
    ๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/JJEFJe
 

ไฟล์แนบ