ข่าวอื่นๆ : โครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 21 (ASEFSU21) ภายใต้หัวข้อ Youth with Disabilities ณ นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย และนครไครส์ทเชิร์ช  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : โครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 21 (ASEFSU21) ภายใต้หัวข้อ Youth with Disabilities ณ นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย และนครไครส์ทเชิร์ช

            มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 21 (ASEFSU21) ภายใต้หัวข้อ Youth with Disabilities ณ นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย และนครไครส์ทเชิร์ช และนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2561  และเชิญชวนเยาวชนจากประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia–Europe Meeting – ASEM) เข้าร่วม 
        รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
        1. โครงการ ASEFSU21 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนจากเอเชียและยุโรป และเพื่อหารือถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนที่พิการในด้านต่าง ๆ 8 ด้าน ได้แก่ (1) Mobility (2) Rights Protection and Legislation (3) Economic Security and Employment (4) Inclusive Education (5) Health and Well-being (6) Participation in Society (7) Access to Information และ (8) Attitudes and Perceptions
        2. โครงการ ASEFSU21 ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
            2.1 การเตรียมความพร้อมออนไลน์ 2 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจประเด็นที่จะหารือในโครงการฯ
            2.2 การเข้าร่วมโครงการ 2 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนและการอบรม เพื่อพัฒนาความเข้าใจและเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเยาวชนที่พิการต้องเผชิญที่นครเมลเบิร์นและนครไครส์ทเชิร์ช ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2561
            2.3 การอบรมออนไลน์หลังโครงการ 4 สัปดาห์ เพื่อประเมินและติดตามผลการเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีการประชุมเอเชีย-ยุโรป หรือกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
        3. คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีความสนใจในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูดและเขียนได้ดี  ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหารให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก
        4. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefsu21_open_call
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560
 

ไฟล์แนบ