ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะผู้เข้ารับการอบรม AOCC รุ่นที่ ๑๔ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะผู้เข้ารับการอบรม AOCC รุ่นที่ ๑๔

                   เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ท่านทูตดนัยฯ ได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course - AOCC) รุ่นที่ ๑๔  ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมรวม ๒๓ คน

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กรวิสาหกิจต่าง ๆ เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๕ คน คณะผู้เข้าอบรมฯ มีกำหนดศึกษาอบรมที่กรุงเวลลิงตันและนครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ –๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ Victoria University of Wellington (VUW) และ Auckland University of Technology (AUT)            

                    ในโอกาสนี้ ท่านทูตได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมและได้เล่าเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่อยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ Thailand ๔.๐, SEP for SDGs และความร่วมมือด้านการศึกษา