ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ร่วมกิจกรรม “สัมผัส New Shandong ๒๕๖๒” เพื่อศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนไปใช้พลังงานรูปแบบใหม่ ณ นครจี่หนาน มณฑลซานตง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ร่วมกิจกรรม “สัมผัส New Shandong ๒๕๖๒” เพื่อศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนไปใช้พลังงานรูปแบบใหม่ ณ นครจี่หนาน มณฑลซานตง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

                        เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วย กงสุลใหญ่เกาหลีใต้และกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำเมืองชิงต่าว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม “สัมผัส New Shandong  ๒๕๖๒” จัดโดยสำนักงานการต่างประเทศมณฑลซานตง เพื่อศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนไปใช้พลังงานรูปแบบใหม่ ณ นครจี่หนาน มณฑลซานตง โดยมีนางเฉิน ป๋ายเวย รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลซานตง ร่วมเดินทางไปพร้อมกับคณะฯ
                        ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหลี่ จื้อจวิน รองนายกเทศมนตรีนครจี่หนาน พร้อมรับฟังการแนะนำนครจี่หนานในภาพรวม จากนั้น ได้เดินทางเยี่ยมชม (๑) เขตนวัตกรรมนครจี่หนาน (Jinan Innovation Zone) ที่มีพื้นที่รวม ๓๑๘ ตร.กม. เน้นการพัฒนา ๔ อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ยาชีววัตถุ อุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการสมัยใหม่ ในปี ๒๕๖๑ เขตนวัตกรรมฯ มีมูลค่า GDP รวม ๑๐๐.๘๘ ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘ ของมูลค่า GDP ของนครจี่หนาน (๒) บริษัท Inspur Group ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้าน IT ที่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยบริษัทลูกที่ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางบริหาร ดูแลกิจการครอบคลุมสำนักงานต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานที่มาเลเซีย ลาว เวียดนามและพม่า

                        จากนั้น ได้เข้าร่วมการประชุมแนะนำการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานรูปแบบใหม่ ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปประจำมณฑลซานตง กรมพาณิชย์มณฑลซานตง เข้าร่วมด้วยโดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงโอกาสทางความร่วมมือระหว่างนครจี่หนานและไทย ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมไปถึงการผลิตยาสมัยใหม่ของมณฑลซานตง ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมของประเทศไทย และแม้ว่าในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยเข้ามาลงทุนในมณฑลไม่มากนักเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่น แต่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะทำหน้าที่ผลักดันการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไป
                        การเข้าร่วมกิจกรรม “สัมผัส New Shandong ๒๕๖๒” ณ นครจี่หนาน ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากโครงการ “สัมผัส New Shandong ๒๕๖๒” ณ เมืองเหวยฟาง – เมืองเวยไห่ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาอุตสาหกรรมในเมืองต่าง ๆ ในมณฑลซานตง ทำให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับทราบพัฒนาการและนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ของมณฑลซานตงในภาพรวม และเป็นประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการลงทุน ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ระหว่างไทยและมณฑลซานตงต่อไป